Nieuwsbrief nr 05
Juli 2013

Gezocht: nieuwe stuurgroepleden!

Picture
Impressie van de SBMK-dag in november 2012, LIMA

De stuurgroep van de SBMK vertaalt actuele ontwikkelingen in het veld naar activiteiten en projecten en adviseert het bestuur. De leden zijn in hun dagelijkse praktijk betrokken bij de conservering en presentatie van moderne en hedendaagse kunst. Bijvoorbeeld als restaurator of conservator bij een museum of een universiteit. Ook aanverwante professionals zijn van harte welkom. Heb je zin om ideeën te ontwikkelen, projecten te initiëren en bij te dragen aan de uitvoering ervan? Er is plaats voor twee nieuwe stuurgroepleden. Momenteel bestaat de stuurgroep uit:
Christiane Berndes, conservator collectie Van Abbemuseum
Paulien ’t Hoen, coördinator SBMK
Bart Rutten, conservator moderne kunst, Stedelijk Museum Amsterdam
Tatja Scholte, senior onderzoeker Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Ingeborg Smit, restaurator Rijksmuseum Twenthe
Sanneke Stigter, programmaleider en docent restauratie moderne kunst Universiteit van Amsterdam
Gaby Wijers, directeur LIMA (voorzitter)

De stuurgroep komt vier keer per jaar samen. Als je de stuurgroep wil komen versterken, stuur dan voor 15 augustus een mail met je motivatie en CV naar info@sbmk.nl.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Eerste studiedag Digital Art Force
De eerste studiedag in een reeks over verzamelen, documenteren, beheren en presenteren van digitale kunst vond plaats op donderdag 27 juni in Het Nieuwe Instituut, Rotterdam. Het was een levendige dag met veel discussies en vragen. Digital Art Force is de samenwerking tussen SBMK, DEN, voormalig Virtueel Platform/Het nieuwe instituut en voormalig NIMk/LIMA. DAF richt zich op het faciliteren van Nederlandse musea in de omgang met digitale kunst. Wat betekent het aankopen van een digitaal kunstwerk voor de organisatie van het museum? Hoe ondersteun je de levensloop van een digitaal kunstwerk? Hoe creëer je digitale duurzaamheid?
De dag bestond uit vier presentaties van Margriet Schavemaker (hoofd Collectie en onderzoek Stedelijk Museum), Marco de Niet (directeur DEN), Karin van der Heiden (adviseur digitale collecties) en Annet Dekker (onderzoeker). Workshops kwamen uit de koker van LIMA (digitale duurzaamheid), Het AR-lab van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag (digitale presentaties van erfgoed), UvA (kunstenaarsinterview) en RCE (Spectrum). U kunt het volledige programma van de DAF-dag op de SBMK website bekijken.
In de InformatieProfessional van de maand juni staat een artikel door Pepijn Lemmens naar aanleiding van deze bijeenkomst.

Het is de bedoeling om een reeks studiedagen met dit thema te organiseren. Heb je ideeën of kwesties die je graag behandeld wil zien op zo’n dag, laat het weten via info@sbmk.nl.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Actuele boeken
Twee aanraders voor degenen die geïnteresseerd zijn in het beheer en behoud van installatiekunst en/of mediakunst.Installation Art and the Museum
Presentation and Conservation of Changing Artworks
Vivian van Saaze, Maastricht University.
De laatste decennia hebben veel musea installatiekunstwerken aangekocht. Conservatoren en restauratoren worden bij het verwerven en tonen van deze werken echter geconfronteerd met praktische en theoretische problemen. Het procesmatige of ruimte-afhankelijke karakter, het gebruik van vergankelijke materialen en ook de snelle veroudering van gebruikte mediatechnologieën als film en video roepen vragen op rond het beheer en behoud van deze werken. Hoe gaan musea voor hedendaagse kunst om met deze veranderlijke kunstwerken?
Aan de hand van casestudies in diverse Europese musea laat de auteur zien dat gangbare conserveringsrichtlijnen en sleutelbegrippen als authenticiteit en kunstenaarsintentie gebaseerd zijn op een traditionele kunstopvatting, die uitgaat van een onveranderlijk object. Door de analyse van museale praktijken wordt een nieuw begrip van conservering ontwikkeld dat meer recht doet aan de veranderlijkheid van installaties en aan de praktijken die daarmee samenhangen.

Paperback | ISBN 978 90 8964 459 6 | € 29,95 | 220 pagina’s | engels
Bestel en/of meer info www.aup.nl

Preserving and Exhibiting Media Art
Julia Noordegraaf, Cosetta Saba, Barbara Le Maître, Vinzenz Hediger, Universiteit van Amsterdam.

Kunstenaars hebben altijd in hun werk geëxperimenteerd met de mogelijkheden van media als film, video en digitale technologie. Preserving and Exhibiting Media Art belicht de nieuwe uitdagingen die deze multimediale kunstwerken stellen aan de traditionele manieren van verzamelen, conserveren en tentoonstellen van beeldende kunst. Daarnaast schetst het door middel van diverse casestudies de contouren van de training en opleiding van professionals in dit veld. Het boek biedt bovendien een historisch en theoretisch overzicht en levert een belangrijke bijdrage aan de literatuur over archieftheorie en -praktijk en is daarmee een referentiepunt voor iedereen die zich bezighoudt met de conservering en presentatie van mediakunst.

Paperback | ISBN 978 90 8964 291 2 | € 29,95 | 448 pagina’s | engels
Bestel en/of meer info www.aup.nl.
  Agenda

Kunststofdag

donderdag 26 September 2013, locatie nog te bepalen

SBMK-dag

donderdag 31 oktober 2013, LIMA

Startersdag medewerkers beheer en behoud hedendaagse kunst

donderdag 28 november 2013, locatie nog te bepalen

Inhoud

- Gezocht: nieuwe stuurgroepleden!


- Eerste studiedag Digital Art Force


- Succesvolle conferentie Conserving Outdoor Painted Sculpture


- Actuele boeken– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
COLUMN - Nicole Delissen
hoofd collecties en presentaties Stedelijk Museum Amsterdam, nieuw bestuurslid SBMK
– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
Waarom SBMK?
De conservering van collecties is iets dat me na aan het hart ligt. Ruim 15 jaar ben ik werkzaam in de museale wereld en in die tijd ben ik tot de overtuiging gekomen dat de collectie van een instituut en de lijnen waarlangs deze tot stand is gebracht, de kern vormen van de betreffende instelling en daarbij de basis zijn van een uniek en onderscheidend profiel. De collectie is enerzijds het ijkpunt, hetgeen waartoe programmering en activiteiten zich verhouden, maar verbeeldt daarnaast de tastbare, fysieke geschiedenis van een instituut. Het vormt als zodanig een brug tussen heden en verleden en is tevens de bron van waaruit het bestaansrecht en de waarde van kunst en cultuur kan worden aangetoond. Uitvergroot geldt het bovenstaande evenzeer voor de collectie Nederland, waarbij ons nationale erfgoed in al zijn verschijningsvormen, onze gemeenschappelijke geschiedenis verbeeldt.

De SBMK is voor mij altijd in beeld als het nationaal en internationaal over de conservering van moderne en hedendaagse kunst gaat. In afgelopen jaren kwam ik in aanraking met de stichting door studiedagen, congressen, publicaties, oproepen om deel te nemen aan inventarisaties of andersoortig onderzoek, een instructieve film, beslismodellen, protocollen en andere activiteiten. Heel concreet heb ik het effect van de SBMK kunnen ondervinden in recente jaren, een periode waarin het Stedelijk Museum toewerkte naar de heropening en flink heeft geïnvesteerd in de collectie. Niet alleen de ontsluiting, het onderzoek op objectniveau, het thematische en deelcollectie-onderzoek heeft in die jaren een enorme impuls gekregen, ook behouds-, conserverings- en restauratietechnisch zijn enorme stappen voorwaarts gezet. Het Stedelijk beheert een grote collectie moderne en hedendaagse kunst en vormgeving en alle problemen die door de SBMK geadresseerd zijn, zijn voor ons actueel. Bij de grote en complexe vraagstukken op restauratie- en conserveringsgebied, is een (inter)nationaal netwerk van immens belang en de SBMK speelt hierin sinds vele jaren een belangrijke verbindende en initiërende rol. Het congres Modern Art, Who Cares? is hierin instrumenteel geweest. De effecten van dit congres en alle vervolgonderzoeken die vanuit dit centrale moment op allerlei plekken zijn geïnitieerd, zijn tot op de dag van vandaag waarneembaar en worden actief toegepast bij de conservering van objecten wereldwijd. Contemporary Art, Who Cares? was een waardige opvolger en de tijd zal leren of het soortgelijke effecten heeft gegenereerd.

Het mag duidelijk zijn, ik draag de activiteiten van de SBMK om diverse redenen een warm hart toe en heb dan ook van harte ja gezegd toen de vraag kwam om het bestuur te komen versterken. Graag tot ziens op een van de activiteiten in het najaar!

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –

Succesvolle conferentie Conserving Outdoor Painted Sculpture

De beeldentuin van het Kröller-Müller Museum vormde het toepasselijke decor en deels onderwerp van de interim meeting over beschilderde buitenbeelden van de werkgroep modern materials van ICOM-CC. Ruim honderd collega’s uit de hele wereld namen deel aan de conferentie op 4 en 5 juni j.l. Hieruit blijkt dat het onderwerp 'buitenbeelden' blijvend om aandacht vraagt.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
     


Als u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, meldt u zich dan hier af.